Wennemars

Algemene Voorwaarden Wennemars

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Wennemars Enjoy Calf Feeding B.V. en Wennemars Service & Techniek B.V.

Artikel 1

Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Wennemars Enjoy Calf Feeding B.V. (ECF), Wennemars Service & Techniek B.V. (S_T) of (Handelsnamen Keenan Centrum Wennemars en Dairy Product Wennemars.)  Hierna te noemen Wennemars en haar afnemers.

1.2. Van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingen tussen Wennemars en de afnemer zijn slechts bindend, indien Wennemars deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

In alle gevallen waarin niet op de hiervoor bedoelde wijze een afwijkend beding is overeengekomen prevaleren deze voorwaarden te allen tijde. Eventuele toepasselijkheid van voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2

Aanbiedingen

2.1. Alle door Wennemars gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

2.2. Wennemars behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3

Overeenkomst
3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Wennemars eerst dan tot stand nadat Wennemars een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden en die mondeling zijn overeengekomen wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3. Een overeenkomst wordt door Wennemars aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de afnemer uitsluitend ter beoordeling van Wennemars voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De afnemer zal op verzoek van Wennemars zijn kredietwaardigheid moeten aantonen.

3.4. Wennemars is gerechtigd, bij of na het aangaan van een overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van de afnemer toereikende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de door afnemer aangegane verplichtingen. Of de door afnemer geboden zekerheid toereikend is staat ter beoordeling van Wennemars.

3.5. Wennemars is bevoegd om -indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk geacht wordt -voor een juiste uitvoering van de opdracht bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Wennemars hieromtrent met de afnemer overleg plegen.

3.6. Tekeningen, fabricagemethoden en bescheiden, op de opdracht betrekking hebbende en verstrekt door Wennemars, blijven eigendom van Wennemars en mogen slechts met schriftelijke toestemming van Wennemars gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking gegeven worden.

Artikel 4

Prijzen

4.1. Tenzij anders is overeengekomen zijn de opgegeven prijzen:

– gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde feitelijke gegevens;

– gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, verpakking- en andere kosten;

– gebaseerd op de levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

– exclusief BTW. invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; -exclusief de kosten van de in- en uitlading, vervoer en verzekering;

– vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend:

– exclusief emballage.

4.2. Ingeval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is Wennemars gerechtigd om prijsverhogingen in de met afnemer overeengekomen bepaalde prijs door te berekenen.

Artikel 5

Zichttermijn/recht op ontbinding

5.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig de Wet koop op afstand (art. 6:230o BW e.v.), heeft de afnemer het recht gebruik te maken van het herroepingsrecht ten aanzien van (een deel van) de geleverde goederen, binnen een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf het moment van levering. De afnemer is gehouden binnen de termijn van 14 dagen melding te maken aan Wennemars dat hij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht door middel van het modelformulier. Terugzending van de goederen dient te gebeuren binnen 14 dagen nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt dat hij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. De afnemer dient te bewijzen dat het geleverde binnen de termijn is teruggezonden.

5.2. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt of beschadigd vervalt het recht op ontbinding zoals in dit artikel bedoeld.

5.3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgens de wet daarvan uitgezonderde leveranties.

Artikel 6

Leveringstermijn

6.1. De door Wennemars opgegeven leveringstermijn geldt bij benadering en geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met de afnemer is overeengekomen. De leveringstermijn gaat in op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

6.2. Overschrijding van de leveringstermijn kan voor de afnemer nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij de afnemer – nadat de overeengekomen leveringstermijn is verstreken – Wennemars een alsnog een redelijke termijn heeft gegeven van tenminste 14 dagen en DPW/ECF binnen deze laatste termijn niet heeft geleverd.

Artikel 7

Levering

7.1. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de bestelde producten het bedrijfsgebouw/magazijn van Wennemars verlaten, of het moment waarop aan de afnemer is medegedeeld dat de zaken ter levering gereed liggen.

7.2. De bestelde producten reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van de afnemer, ook wanneer het franco zendingen en/of retourzendingen betreft.

7.3. Emballage, zoals vermeld op de factuur, dient binnen de daarvoor gestelde termijn, compleet en in goede staat, vrachtvrij aan Wennemars te worden geretourneerd. Bij niet-tijdige retournering zullen de emballagekosten in rekening worden gebracht. Eenmalig emballagemateriaal hoeft niet worden geretourneerd.

7.4. Wennemars is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig het aangaande de betaling bepaalde in deze voorwaarden.

Indien de overeenkomst bestaat uit het bewerken/verwerken van materialen, beschikbaar gesteld door de afnemer, is Wennemars gerechtigd de restanten, althans datgene wat Wennemars redelijkerwijze als zodanig kan aannemen, af te voeren en te vernietigen. Indien daaraan kosten verbonden zijn komen deze voor rekening van de afnemer.

7.5 Wennemars zal de in de overeenkomst omschreven zaak of zaken zo spoedig mogelijk nadat de overeenkomst tot stand is gekomen laten vervaardigen.

7.6 De afnemer is verplicht de zaak binnen 10 dagen nadat Wennemars contact heeft gezocht met Klant af te nemen. Indien de termijn wordt overschreden dan is Wennemars gerechtigd de zaak naar een opslagplaats over te brengen en de opslagkosten en daarmee samenhangende kosten bij de afnemer in rekening te brengen.

7.7 In geval van overmacht is de Wennemars gerechtigd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de afnemer daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

Artikel 8

Levering, zekerheidsstelling en risico-overgang

8.1. Indien is overeengekomen dat de levering aan huis plaatsvindt is Wennemars gerechtigd de kosten van het vervoer aan de afnemer in rekening te brengen.

8.2. Wennemars kan te allen tijde van de afnemer verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van Wennemars ter zake van eerder leveranties of ter zake van betreffende leverantie worden voldaan en voor de voldoening van de nog niet opeisbare vorderingen ter zake van verrichte of nog te verrichten leveranties een bankgarantie of andere zekerheden worden gesteld. Indien Wennemars de door haar verlangde betalingen of zekerheid niet verkrijgt, is zij bevoegd de levering op te schorten en, indien de afnemer ook na sommatie niet voor betaling of zekerheid zorg draagt, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door haar enkele verklaring te ontbinden met behoud van haar recht op schadevergoeding.

8.3. Het risico van de bestelde zaken gaat uiterlijk op het moment van levering van die zaken op de afnemer over. Ook wanneer er in delen wordt geleverd gaat het risico van het geleverde deel op het hiervoor bedoelde moment over op de afnemer. Wennemars is gerechtigd de kosten verbonden aan verzekering van de geleverde zaken tegen diefstal, breuk, transport, brand alsook tegen andere verzekerbare risico’s aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 9

Betaling

9.1. Betaling van de facturen van Wennemars dient zonder korting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met de afnemer is overeengekomen.

9.2. Iedere met de afnemer overeengekomen betalingstermijn is een fatale termijn, zodat de afnemer na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommatie of ingebrekestelling van Wennemars vereist is.

9.3. Betaling dient te geschieden door overmaking op de bankrekening van Wennemars zoals vermeld op de factuur, tenzij Wennemars te kennen heeft gegeven een andere wijze van betaling te verlangen.

9.4. Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de hoofdsom van de vordering van Wennemars verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten (conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten), alsmede met wettelijke rente. De buitengerechtelijke kosten zijn door de afnemer steeds verschuldigd in geval Wennemars zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

Artikel 10

Eigendomsvoorbehoud

10.1. Onverminderd het in artikel 7 bepaalde gaat de eigendom van de aan de afnemer verkochte zaken eerst op de afnemer over wanneer al hetgeen door de afnemer aan Wennemars uit hoofde van leveringen of werkzaamheden is verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Wennemars is voldaan.

10.2.Indien de afnemer niet aan zijn verplichtingen jegens Wennemars voldoet, dan is Wennemars te allen tijde en zonder voorafgaande sommatie gerechtigd de onbetaalde zaken terug te nemen of terug te vorderen, onverminderd haar overige rechten, in het bijzonder haar recht op vergoeding van schade.

10.3.Indien bij of ten laste van de afnemer beslag wordt gelegd op zaken die door Wennemars zijn geleverd en ingevolge het in dit artikel bepaalde eigendom zijn of kunnen zijn van Wennemars, is afnemer verplicht Wennemars terstond van dat beslag in kennis te stellen.

Artikel 11

Garantie

11.1 Voor producten en materialen die door Wennemars van derden moeten worden betrokken, verleent Wennemars niet meer garantie dan die, welke de leveranciers van die producten en materialen aan Wennemars verlenen.

11.2.Van garantie zijn uitgezonderd de normale gebruiksslijtage en schade als gevolg van onjuiste behandeling van de zaken door de afnemer.

11.3.Elke garantieverplichting van de leveranciers van Wennemars vervalt, indien de afnemer de geleverde zaken zelf demonteert, repareert en/of aan een derde in reparatie heeft gegeven.

11.4.De afnemer is gehouden om desgevraagd, ingeval van een beroep op deze garantiebepalingen, de gebrekkige zaken aan Wennemars ter reparatie in de werkplaats aan te bieden. Kosten van vervoer en verpakking van de gebrekkige zaken komen voor rekening van de afnemer.

11.5.Van elke garantie krachtens dit artikel zijn uitgezonderd de door Wennemars aan de afnemer geleverde tweedehands zaken, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 12

Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van Wennemars is beperkt tot uitsluitend directe schade van de afnemer en tevens tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

12.2. Indien de verzekeraar geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van Wennemars eveneens beperkt tot uitsluitend directe schade van de afnemer en tevens tot maximaal de factuurwaarde betrekking hebbende op de geleverde zaak of de verrichtte dienst.

12.3. Wennemars is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele adviezen die zij geeft ten aanzien van het gebruik en de toepassing van de geleverde zaken en ten aanzien van aanverwante aangelegenheden als huisvesting, opfok of omgang met kalveren of andere levende have.

12.4. De afnemer vrijwaart Wennemars voor eventueel aansprakelijkheidsstelling door derden die schade hebben geleden die veroorzaakt is door zaken die vervaardigd en/of geleverd zijn door Wennemars aan de afnemer.

12.5. Behoudens opzet of grove schuld en behoudens onze garantieverplichtingen is Wennemars nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van afnemer, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

12.6. Door Wennemars getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts indicaties van de desbetreffende producten. Wanneer afnemer aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van Wennemars of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

12.7. Wennemars is niet aansprakelijk voor schade aan derden, welke is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke door Wennemars door of vanwege de afnemer zijn verstrekt of voorgeschreven. De afnemer vrijwaart Wennemars voor alle aanspraken van derden verband houdende met het voorgaande.

Artikel 13

Non-conformiteit en controleplicht

13.1. De geleverde zaken dienen te beantwoorden aan de overeenkomst. Afnemer dient de geleverde zaken bij aflevering binnen 2 werkdagen te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

-of de juiste zaken zijn geleverd;

-of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeen gekomene;

-of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken -aan de eisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

13.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient afnemer deze binnen tien dagen na aflevering schriftelijk aan DPW/ECF, op het postadres zoals op de factuur staat vermeld, te melden. Bij niet melden binnen de gestelde termijn van tien dagen vervalt recht op herstel/ schadevergoeding en aansprakelijkheid door DPW/ECF.

13.3. Retourzendingen worden alleen na schriftelijke akkoordbevestiging door Wennemars geaccepteerd en dienen immer Franco huis te geschieden. Afnemer zal geen reclamaties kunnen indienen met betrekking tot zaken, die door Wennemars zijn uitgevoerd, die afnemer heeft verkocht, dan wel bewerkt of verwerkt heeft.

13.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de rechten van consumenten op het herroepingsrecht als bedoeld in art. 6:230o e.v. BW.

Artikel 14

Ontbinding en opschorting

Indien de afnemer niet voldoet aan het verzoek van Wennemars tot vooruitbetaling of zekerheidsstelling, dan wel op andere wijze in zijn verplichtingen jegens Wennemars nalatig is; indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf verkoopt of liquideert, of indien beslag wordt gelegd op één of meer van zijn zaken, kan Wennemars haar leveringsverplichting opschorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, onverminderd het recht van Wennemars op schadevergoeding door de afnemer.

Artikel 15

Opslag

Indien het gereed product niet onmiddellijk naar de plaats van bestemming kan worden vervoerd, is Wennemars gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en betaling te verlangen, als had de levering plaatsgevonden.

Artikel 16

Overmacht

16.1. Onder overmacht wordt hier verstaan: iedere van de wil van Wennemars onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds (te) voorzien -die nakoming van de overeenkomst verhindert c.q. bemoeilijkt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, calamiteiten, staking of uitsluiting, opslag- en transportmoeilijkheden, verhindering door overheidsmaatregelen, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Wennemars c.q. bij de leveranciers van Wennemars, alsmede wanprestatie door de leveranciers, waardoor Wennemars haar verplichtingen niet (meer) na kan komen.

16.2. Alle overeenkomsten worden afgesloten onder de voorwaarde dat Wennemars, ingeval van overmacht, de levering zal hervatten zodra de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, óf, te harer keuze en zonder enige gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat Wennemars tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en met behoud door Wennemars van het recht tot betaling van het reeds geleverde.

Indien enig door de afnemer bij Wennemars besteld goed c.q. enig door de afnemer aan Wennemars opgedragen en geheel of ten dele uitgevoerd werk door overmacht geheel of ten dele wordt beschadigd of teniet gaat, is de afnemer gehouden aan Wennemars een deel van de overeengekomen prijs te betalen, dat evenredig is aan de waarde die het bestelde goed c.q. het uitgevoerde werk op het moment waarop de overmacht ontstond, vertegenwoordigde.

Artikel 17

Slotbepalingen

17.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

17.2. Bij elk geschil tussen afnemer en Wennemars zal worden beslecht door de Rechtbank te Zwolle.

17.3. Wennemars is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het aangekondigde tijdstip inwerking en deze wijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.

Top